Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 12,178
· Najnowszy użytkownik: urocalu
O Zakładzie

Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich został powołany z dniem 5 listopada 1990 r. w celu realizacji zadań komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, a następnie uchwałą Nr VIII/58/99 Rady Gminy w Jeziorach z dnia 22 listopada 1999r . przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, a więc w taką formę prawną, której celem jest realizacja zadań własnych gminy w imieniu Gminy i na rzecz gminy Jeziora Wielkie. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan finansowy dochodów i wydatków określany w budżecie gminy. Przyjęte wielkości dochodów czy wydatków mogą być w trakcie roku budżetowego zmieniane w zależności od potrzeb i możliwości finansowej Gminy. Jednostka uzyskiwane dochody w całości odprowadza na rachunek bankowy Gminy Jeziora Wielkie. Wydatki Zakładu związane z realizacją celów i zadań statutowych oraz z jej funkcjonowaniem są pokrywane z budżetu gminy. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki budżetowej ponoszą Dyrektor i Główny Księgowy w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym planem kont oraz sporządza sprawozdania finansowe na podstawie obowiązujących przepisów.

Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich jako jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej lecz zawsze działa i występuje w imieniu Gminy Jeziora Wielkie. Posiada statut zakładu zatwierdzony uchwałą Nr XVI/74/2008 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 5 lutego 2008 r. w którym są zapisane zadania przekazane do realizacji.

Zakład realizuje również swoje zadania komunalne w zakresie świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej, a w szczególności są to :

1. Zapewnienie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, bieżący nadzór nad działalnością eksploatacyjną gminnych sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

2. Świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów komunalnych.

3. Eksploatacja gminnych składowisk komunalnych w Siedlimowie i Jeziorach Wielkich.

4. Utrzymanie porządku i czystości w obrębie pasów dróg gminnych.

5. Sprzątanie,wykaszanie trawy i chwastów oraz odśnieżanie dróg gminnych.

6. Prowadzenie remontów cząstkowych dróg gminnych.

7. Prowadzenie usług w zakresie wywozu ciekłych odpadów komunalnych.

8. Utrzymanie czystości i porządku wiat autobusowych.

9. Wykonywanie niektórych funkcji zarządcy drogi w stosunku do dróg gminnych.

10. Wykonywanie oraz nadzorowanie prac w zakresie odkrzaczania, usuwania posuszu drzew z pasów drogowych dróg gminnych.

11. Organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz robót publicznych dla osób skierowanych przez Sąd Rejonowy do odpracowania wyroków sądowych.

12. Nadzór nad oświetleniem ulicznym na terenie gminy.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu oraz bieżącą kontrolę pod względem celowym sprawuje Wójt Gminy Jeziora Wielkie.
Dyrektorem Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich jest mgr Romuald Andruszczak.
Siedziba zakładu mieści się w miejscowości Jeziora Wielkie.

Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej Gminy ,która liczy około 5.500 mieszkańców oraz w okresie letnim przebywa czasowo kilka tysięcy osób na terenach letniskowych w Przyjezierzu i Wójcinie.
Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świadczy swoje usługi na rozległym terenie, obejmującym powierzchnię 12.396 ha z 29 miejscowościami.
Zakład eksploatuje 122,6 km rozdzielczej sieci wodociągowej i 1299 szt. przyłączy do budynków, 63 km sieci kanalizacyjnej oraz 608 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 12.5 km oraz 2 oczyszczalnie ścieków.
Woda pobierana jest za pośrednictwem 9 studni głębinowych i następnie uzdatniana w 4 stacjach uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie miejscowości : Gaj, Kusnierz, Jeziora Wielkie i Kościeszki. Dwie stacje uzdatniania wody tj. w Jeziorach Wielkich i Gaju posiadają zbiorniki rezerwy wody uzdatnionej o łącznej pojemności 450 m³.

Zakład wykonuje bieżące utrzymanie dróg gminnych posiadających nawierzchnię utwardzoną lub zmodernizowaną o łącznej długości 77 km oraz na drogach gruntowych zaliczanych do kategorii dróg wewnętrznych.