Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 23,090
· Najnowszy użytkownik: exibod
O Zakładzie

Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich został powołany z dniem 5 listopada 1990 r. w celu realizacji zadań komunalnych o charakterze uĹźyteczności publicznej, a następnie uchwałą Nr VIII/58/99 Rady Gminy w Jeziorach z dnia 22 listopada 1999r . przekształcony z zakładu budĹźetowego w jednostkę budĹźetową, a więc w taką formę prawną, której celem jest realizacja zadań własnych gminy w imieniu Gminy i na rzecz gminy Jeziora Wielkie. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan finansowy dochodów i wydatków określany w budĹźecie gminy. Przyjęte wielkości dochodów czy wydatków mogą być w trakcie roku budĹźetowego zmieniane w zaleĹźności od potrzeb i moĹźliwości finansowej Gminy. Jednostka uzyskiwane dochody w całości odprowadza na rachunek bankowy Gminy Jeziora Wielkie. Wydatki Zakładu związane z realizacją celów i zadań statutowych oraz z jej funkcjonowaniem są pokrywane z budĹźetu gminy. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki budĹźetowej ponoszą Kierownik i Główny Księgowy w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym planem kont oraz sporządza sprawozdania finansowe na podstawie obowiązujących przepisów.

Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich jako jednostka budĹźetowa nie posiada osobowości prawnej lecz zawsze działa i występuje w imieniu Gminy Jeziora Wielkie. Zakład posiada statut zatwierdzony uchwałą Nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 marca  2018 r., w którym są zapisane zadania przekazane do realizacji.

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie, a w szczególności:

1. Zapewnienie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, bieżący nadzór nad działalnością eksploatacyjną gminnych sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

2. Świadczenie usług w zakresie wywozu ciekłych odpadów komunalnych.

3. Nadzór nad Puinktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedlimowie.

4. Utrzymanie porządku i czystości na terenie zleconym przez Wójta Gminy.

5. Sprzątanie,wykaszanie trawy i chwastów oraz odśnieĹźanie dróg gminnych.

6. Prowadzenie remontów cząstkowych dróg gminnych.

7. Remontowanie i modernizacja budynków stanowiących własność Gminy oraz innych placówek uĹźyteczności publicznej na zasadach uzgodnionych z dysponentami tych placówek.

8. Utrzymanie czystości i porządku wiat autobusowych.

9. Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.

10. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

11. Organizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych pod potrzeby tut. Zakładu.

12. Organizowanie robót publicznych dla osób skierowanych przez Sądy do odpracowania wyroków sądowych.

13. Nadzór nad oświetleniem ulicznym na terenie gminy.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu oraz bieżącą kontrolę pod względem celowym sprawuje Wójt Gminy Jeziora Wielkie.
Kierownikiem Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich jest Jacek Ĺťuchowski.
Siedziba zakładu mieści się w miejscowości Jeziora Wielkie 60.

Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej Gminy, która liczy około 5.500 mieszkańców oraz w okresie letnim przebywa czasowo kilka tysięcy osób na terenach letniskowych w Przyjezierzu i Wójcinie.
Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świadczy swoje usługi na rozległym terenie, obejmującym powierzchnię 12.396 ha z 29 miejscowościami.
Zakład eksploatuje 122,6 km rozdzielczej sieci wodociągowej i 1299 szt. przyłączy do budynków, 63 km sieci kanalizacyjnej oraz 608 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 12.5 km oraz 2 oczyszczalnie ścieków.
Woda pobierana jest za pośrednictwem 9 studni głębinowych i następnie uzdatniana w 4 stacjach uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie miejscowości : Gaj, Kusnierz, Jeziora Wielkie i Kościeszki. Dwie stacje uzdatniania wody tj. w Jeziorach Wielkich i Gaju posiadają zbiorniki rezerwy wody uzdatnionej o łącznej pojemności 450 m³.

Zakład wykonuje bieżące utrzymanie dróg gminnych posiadających nawierzchnię utwardzoną lub zmodernizowaną o łącznej długości 77 km oraz na drogach gruntowych zaliczanych do kategorii dróg wewnętrznych.